[MFStar模范学院] 2018.09.03 VN.019 栗子Riz[mp4/1.78G][1.79 GB/12:29]

[MFStar模范学院] 2018.09.03 VN.019 栗子Riz


<script type="text/javascript" src="/ckplayerx/ckplayer.js"></script>

<div class="videos">
   <div class="kuan">
     <div class="gao"><div class="video" ></div></div>
   </div>
  </div>
<script type="text/javascript">
	var videoObject = {
		container: '.video',//“#”代表容器的ID,“.”或“”代表容器的class
		variable: 'player',//该属性必需设置,值等于下面的new chplayer()的对象
		poster:'http://img.fuzhongren.com/pic/0.jpg',
		//flashplayer:true,//如果强制使用flashplayer则设置成true
		video: 'http://10385061.d.yyupload.com/protect/10385061/mm8/shikan/vip.mp4?ct_t=1542413830&ct_k=2f030936fd9bec4c9de7b779eaa6c7d2', //视频地址
	};
	var player=new ckplayer(videoObject);
</script>[1.79 GB/12:29]